Category Archives: Pytania – ubezpieczenia

  • 0

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych
Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych Z głosem doradczym uczestniczy w posiedzeniach Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Do jego zadań należy:

  • reprezentowanie i ochrona konsumenckich interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia,
  • reprezentowanie i ochrona interesów członków otwartych funduszy emerytalnych oraz uczestników pracowniczych programów emerytalnych,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych,
  • informowanie organu nadzoru o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działalności zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych,
  • inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie ubezpieczeń, działalności funduszy emerytalnych oraz funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych.

Funkcję Rzecznika Ubezpieczonych sprawuje

dr Stanisław Rogowski
Biuro Rzecznika
00-024 Warszawa
ul. Al. Jerozolimskie 44
tel.: (+48 22) 33-37-326 (do -8)
faks: (+48 22) 33-37-329
www.rzu.gov.pl


  • 0

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Do zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego:

  • za szkody na osobie, gdy szkoda wyrządzona została w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu, osoby kierującej lub rolnika, w przypadku nie ustalenia tożsamości sprawcy,
  • za szkodę na mieniu i osobie, gdy posiadacz pojazdu lub rolnik nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.

W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń do zadań UFG należy również zaspokajanie roszczeń osób uprawnionych z tytułu umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników, oraz z tytułu umów ubezpieczenia na życie w wysokości 50 % wierzytelności ( nie więcej jednak niż kwota będąca równowartością w złotych 30 tys. EUR ).

Adres: 
01-231 Warszawa
ul. Płocka 9/11
tel.: (+48 22) 53 96 100, 53 96 101, 53 96 104
faks: (+48 22) 53 96 261, 53 96 262
http://www.ufg.pl 


  • 0

Kiedy należy wezwać Policję na miejsce zdarzenia

1. Gdy są ofiary w ludziach.

2. Gdy wystąpiła znaczna szkoda materialna (gdy szkoda przekracza 5 tys. zł.)

3. W sprawach spornych.

4. Przy uszkodzeniu zawieszenia wskutek wjechania w dziurę lub najechania na przedmiot leżący na drodze.

5. Kiedy nie doszło do kolizji pojazdów a jeden z uczestników jest ewidentnym sprawcą np. zajechania drogi.

6. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku popełnienia przestępstwa.

7. W przypadku kradzieży pojazdu.