Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

  • 0

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Do zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego:

  • za szkody na osobie, gdy szkoda wyrządzona została w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu, osoby kierującej lub rolnika, w przypadku nie ustalenia tożsamości sprawcy,
  • za szkodę na mieniu i osobie, gdy posiadacz pojazdu lub rolnik nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.

W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń do zadań UFG należy również zaspokajanie roszczeń osób uprawnionych z tytułu umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników, oraz z tytułu umów ubezpieczenia na życie w wysokości 50 % wierzytelności ( nie więcej jednak niż kwota będąca równowartością w złotych 30 tys. EUR ).

Adres: 
01-231 Warszawa
ul. Płocka 9/11
tel.: (+48 22) 53 96 100, 53 96 101, 53 96 104
faks: (+48 22) 53 96 261, 53 96 262
http://www.ufg.pl 


Leave a Reply