Rzecznik Ubezpieczonych

  • 0

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych
Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych Z głosem doradczym uczestniczy w posiedzeniach Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Do jego zadań należy:

  • reprezentowanie i ochrona konsumenckich interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia,
  • reprezentowanie i ochrona interesów członków otwartych funduszy emerytalnych oraz uczestników pracowniczych programów emerytalnych,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych,
  • informowanie organu nadzoru o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działalności zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych,
  • inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie ubezpieczeń, działalności funduszy emerytalnych oraz funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych.

Funkcję Rzecznika Ubezpieczonych sprawuje

dr Stanisław Rogowski
Biuro Rzecznika
00-024 Warszawa
ul. Al. Jerozolimskie 44
tel.: (+48 22) 33-37-326 (do -8)
faks: (+48 22) 33-37-329
www.rzu.gov.pl


Leave a Reply